Tel: (010) 82826229

下载资源

灵蜂数据整合软件Beeload

 

Beeload标准版快速入门手册


Beeload标准版

Beeload SE 7.0.17 For Windows 2008 (64位)
最后更新2020-9-12

Beeload SE 7.0.17 For Linux (64位)
最后更新2020-9-12


Beeload企业版

Beeload EE 7.0.17 For Windows 2008 (64位)
最后更新2020-9-12 

灵蜂数据集成软件BeeDI

 

BeeDI标准版试用许可申请单


BeeDI标准版

BeeDI SE 9.0.16 For Windows 2008 (64位)
最后更新2020-9-12


BeeDI企业版

BeeDI EE 9.0.16 For Windows 2008 (64位)
最后更新2020-9-12


BeeDI集群版

BeeDI CE 9.0.16 For Windows 2008 (64位)
最后更新2020-9-12

灵蜂数据库复制软件Beedup

 

Beedup标准版试用许可申请单


Beedup标准版

Beedup SE 6.0.07 For Windows 2008 (64位)
最后更新2020-9-9


Beedup企业版

Beedup EE 6.0.07 For Windows 2008 (64位)
最后更新2020-9-9

提示:

以上For Windows 2008安装程序同时兼容win7、win8、win10、windows2012

Beeload标准版分享授权可任意下载安装,无需申请授权文件即可使用软件


BeeDI & Beedup软件试用流程:

1 根据业务需求,确定需要的软件产品款型。

2 下载对应软件试用申请单及匹配测试环境的安装程序。

3 运行安装程序,复制机器验证码到试用申请单并填写申请单中其余各项信息。

4 发送已经填写完整的试用申请单到邮箱beeload@livbee.com。

5 接收邮件并保存附件中的产品试用授权文件。

6 在安装程序中指定试用授权文件,完成软件安装。

7 启动程序,开始验证测试软件功能。